Obchodní podmínky

1. Objednávka

Výběr platby za zboží

V našem internetovém obchodě nabízíme několik způsobů placení:

 1. Platba v hotovosti - dobírka nebo osobní odběr
 2. Zálohová platba - převodem z účtu, číslo účtu Vám pošleme mailem
 3. Fakturace - pouze pro dlouhodobé zákazníky po domluvě
Výběr dopravy zboží

Nabízíme také několik možností dopravy objednaného zboží:
 1. Osobní převzetí - platba v hotovosti při převzetí
 2. Prostřednictvím České pošty - cenný balík na dobírku nebo zálohová platba předem na účet 
 3. Zásilková služba PPL - platba dobírkou nebo zálohová platba předem na účet
 4. Vlastní doprava - v některých případech zajišťujeme vlastní dopravu

Objednávka se stává závaznou vyplněním formuláře s povinnými údaji a stisknutím tlačítka "objednat". Po tomto kroku obdržíte automatický e-mail s potvrzením o přijetí objednávky. V opačném případě nás okamžitě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Pokud jste se rozhodli objednávku stornovat, oznamte nám tuto skutečnost prosím co nejdříve od uskutečnění objednávky. V případě, že jste již provedli zálohovou platbu (platba předem) a hodláte objednávku zrušit, oznamte nám to prosím ještě před expedicí zboží a částka bude ihned po obdržení převedena zpět na účet kupujícího v plné výši. Pokud objednávku stornujete až po expedici zboží, jste nám ze zákona povinni uhradit náklady související s odesláním zásilky (tzn. od obdržené částky odečteme náklady ve výši poštovného).

Ve výjimečné situaci si prodejce vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a to v těchto případech: zboží se přestalo vyrábět nebo výrazným způsobem se změnila jeho cena. O této situaci bude zákazník neprodleně informován telefonicky nebo e-mailem a bude navrhnuto náhradní řešení nebo storno objednávky.


2. Práva a povinnosti prodejce

Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží (pokud je skladem) co nejdříve od obdržení objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak; v případě zálohové platby (předem na účet) do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Ve většině případů je zboží odesláno v den přijetí objednávky či obdržení platby na účet. Nebude-li prodejce schopen termín dodržet (zboží není skladem), oznámí to telefonicky nebo e-mailem zákazníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud kupující neposkytne potřebné údaje nutné k odeslání zboží. Kupující bude o této skutečnosti informován telefonicky či e-mailem.
Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího a neposkytne je bez jeho souhlasu žádné třetí osobě. Na žádost kupujícího budou údaje ihned vymazány z databáze zákazníků. Toto se netýká údajů nutných k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.


3. Práva a povinnosti kupujícího

Nakupující se zavazuje k odebrání objednaného zboží a zaplacení peněžní částky za objednané zboží a další poplatky (poštovné, balné) uvedené v objednávce.
Kupující uvede úplně, správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky. 

Reklamační řád

Záruky a reklamace
· záruční doba a životnost jsou různé pojmy. Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být
životnost kratší než záruční doba.
· Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Jak postupovat při reklamaci?
· reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době, tedy do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží. Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit
prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.
· Reklamované zboží musí být kompletní (např. Nestačí pouze jeden kus vázání, ale celá pár), čisté, suché a hygienicky nezávadné. Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží nejlépe dokladem o nákupu (fakturou nebo prodejkou).
· V případě, že budete zboží posílat poštou, napište přímo na kopii dokladu důvod reklamace, stručně popište vzniklou vadu.
· Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou opravu. Tuto vadu odstraníme neprodleně nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.
· Zboží můžete reklamovat přímo v naší prodejně v Písku nebo můžete zboží poslat poštou.
· Zboží neposílejte na dobírku
Adresa pro zasílání reklamací: Písecký sport, Karlova 111 (OA), 39701 Písek

Předcházení vzniku vady
· při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
· Nadměrné užívání výrobku nebo jeho používání k nevhodnému účelu mohou nepříznivě ovlivnit funkčnost a životnost výrobku.
· Správná a pravidelná údržba výrobku je předpokladem pro dobrý stav zboží a jeho plnou funkčnost.

Všeobecné záruční podmínky
· práva nakupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. Zveřejněním na www stránkách).
· V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:
1) změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození.
2) změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení.
3) reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena.
4) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
5) zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty.

Uplatnění reklamace
· Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude
reklamace uznána.
· Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a datum uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující
prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Záruční doba
· Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší.
· U zboží použitého může být záruční doba zkrácená až na 12 měsíců. Prodávající je však povinen tuto skutečnost s kupujícím dohodnout a sjednanou záruční dobu uvést na dokladu o prodeji zboží.
· Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.
· Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součástí, začne běžet
záruční doba znovu od převzetí zboží (součástí).
· Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet.

Vyřízení reklamace
· prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
· Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede, čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.
· Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
· Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.
· Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedeném na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupující alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

Rozpor s kupní smlouvou
· v případě, že zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to
podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatní, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
· Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.


Odstranitelné vady
· vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
· V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

Neodstranitelné vady
· vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.
· V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Řešení sporů
· V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u
něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.


Jak postupovat při výměně zboží a vrácení zboží?
· Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu vrátit nebo požadovat výměnu. Zboží nesmí být použité nebo poškozené.
· Může se stát, že Vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje (nesedí Vám velikost nebo se Vám nelíbí barva apod.). Pokud chcete zboží vyměnit za jiné, pošlete nám zboží zpět, přiložte kopii
dokladu o nákupu a uveďte, za co přesně chcete zboží vyměnit – značka, model, barva, velikost (tyto údaje napište přímo na kopii dokladu o nákupu). Zboží Vám vyměníme a obratem pošleme. Při výměně hradí zákazník poštovné.
· pokud Vám zboží nevyhovuje a nechcete je vyměnit za jiné, pošlete nám ho zpět, přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, jakým způsobem chcete vrátit peníze za zboží – zda poštovní
poukázkou nebo převodem na účet (v takovém případě rovnou uveďte číslo účtu, na který chcete částku zaplacenou za zboží vrátit.
· Zboží na vrácení posílejte formou cenného balíku České pošty. Neposílejte zásilku na dobírku!!!

 • POZOR! Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného nebo upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. Týká se to zejména zboží, u kterého již došlo k montáži vázání speciálně na přání zákazníka.


  Adresa pro výměnu nebo vrácení zboží: Písecký sport, Karlova 111, 39701 Písek

   
  3. Závěrečná ustanovení

  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z nesprávného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


 • Reklama